Biogas på Ausumgaard

Siden 2017 har vi produceret biogas her på Ausumgaard. Biogas har mange forskellige anvendelsesmuligheder, men her på gården opgraderes gassen til bionaturgas, der sendes ud via naturgasnettet.
Vi producerer årligt det, der svarer til ca. 4.700 husstandes varmeforbrug.

I modsætning til traditionel naturgas, der udvindes af undergrunden og dermed er en begrænset ressource, så er bionaturgas en ikke-fossil energiform.

Biogas produktionen

Vi ”fodrer” biogasanlægget på gården med biomasse og restprodukter fra landbrugs, fødevare- og energiproduktion. På den måde skaber vi bæredygtig energi af materiale, der ellers ville være sværere at anvende eller evt. ville gå til spilde.

Samtidig bidrager anlægget med afgasset biomasse, der bruges til gødskning af markerne. Den biomasse, der er tilbage, når gassen er udvundet, returneres til landmænd. Den flydende afgassede biomasse, som returneres, er lettere at fordele mere nøjagtigt til planterne på marken, end når dybstrøelsesmøg spredes med en møgspreder ovenpå afgrøderne eller forud for nedpløjning. Desuden udnyttes næringsstofferne meget effektivt, og har dermed en større værdi for landbruget og miljøet. Når den afgassede biomasse fordeles på markerne, lugter den væsentligt mindre, end før den blev afgasset.

På grund af den bedre næringsstofudnyttelse i den afgassede biomasse, har landmanden også mulighed for at indkøbe mindre handelsgødning og den vej igennem få en bedre økonomi, sikre en mindre miljøbelastning og i det hele taget blive en del af bæredygtige ”cirkler” i fødevareproduktion.

Særligt husdyrproducenter, som har dybstrøelse fra kalve-, mælke eller fjerkræproduktion vil kunne have en interesse i at levere dybstrøelsen til biogasanlægget og modtage afgasset biomasse retur.

Biogasanlægget giver også landmænd, som driver planteavl, en mulighed for at dyrke biomasse og sælge det til biogasanlægget. Denne biomasse kan både være energiafgrøder i form af majs, roer eller lignende (maksimalt 12% af biomassen), men det kan i lige så høj grad være interessant at levere halm, græs eller ensileret frøgræshalm eller andre ”biprodukter” fra planteavl, som repræsenterer en større værdi ved at indgå i produktionen af biogas – særligt, hvis landmanden får den afgassede biomasse retur og fordeler den på marken.

Biogas anlægget

Biogasanlægget er placeret umiddelbart syd- og sydøst for Ausumgaards eksisterende produktionsbygninger.

Der er opført to reaktortanke øst for de to eksisterende gylletanke. Disse har en kapacitet på 2 x 5200 m3. De er sat ca. 3 m i jorden og har overkant 4 m over jordoverfladen. Begge reaktortanke er udstyret med et gaslager – en gaskuppel, som ligner halvdelen af en bold. Den totale højde er ca. 12-14 m.

Syd for de to reaktortanke er teknikbygningen placeret. Den indeholder en masse eltavler og pumper og biogasanlæggets indfødningsystem, som kan sammenlignes med en nedsænket lastbiltrailer / ”Walking floor”. Mellem hovedvejen og teknikbygningen er der lavet en stor plads, hvis formål er at opmagasinere biomasser til anlægget. Indkørslen til anlægget foregår fra Ausumvej forbi Ausumgaards nuværende brovægt og om til biogasanlægget.

Økologi

I 2019 er vi i fuld gang med at omlægge landbruget på Ausumgaard til økologi.
Fra 2020 er al planteavl på gården økologisk.

Bæredygtighed

Produktionen af bionaturgas og vindmølleenergi er en stor del af vores målsætning om at drive et bæredygtigt landbrug.

Kom i kontakt

Vi gør meget ud af at finde de rigtige samarbejdspartnere, både i lokalområdet og på større plan.

Det gælder både i arbejdet med vores konventionelle drift og i arbejdet med udviklingen af nye produkter og tiltag på gården.

Vi er også altid nysgerrige efter at komme i kontakt med vores kunder, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.